Privacyverklaring

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

 

Het Meldpunt Crisiszorg West Brabant vindt jouw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet.

 

Gegevens die je aan ons verstrekt gebruiken we enkel voor het doel waarvoor je ze met ons deelt. We zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beveiligen treffen.

Voor alle medewerkers van het meldpunt gelden geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsbepalingen uit wet, beroepscode of (arbeids)overeenkomst.

 

 

Ondersteuning nodig?

Je hebt als cli├źnt of als adviesvrager of melder meer ondersteuning nodig? Dat kan.
Volwassenen kunnen hiervoor terecht bij ZorgBelang Brabant|Zeeland. Jongeren of hun ouders kunnen hiervoor terecht bij Jeugdstem (voorheen AKJ).

 

 

Persoonsgegevens

Het meldpunt Crisiszorg West Brabant gebruikt cookies en IP-adressen niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. De cookies die op zorgenomeenkind.nl worden geplaatst, worden niet gebruikt om u op andere websites te identificeren.

 

 

Toegang tot dossiers

Medewerkers van Het meldpunt Crisiszorg West Brabant die betrokken zijn bij jouw melding, hebben toegang tot de informatie in jouw dossier. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

Ook kan in verband met (kwaliteits)controle of supervisie toegang worden verleend aan bijvoorbeeld een manager, werkbegeleider, beleidsmedewerker, intern of extern auditor, inspectie (IGJ) of accountant. Dergelijke personen organisaties hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

 

 

Dossierinzage

Je kunt om inzage in jouw dossiergegevens vragen.
Wil je je gegevens inzien, stuur dan een mailtje naar info@meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl ovv. Je persoonlijke gegevens,(naam geboortedatum adres, telefoonnummer en email ) en de reden dat je inzage verzoekt in het dossier. Het meldpunt crisiszorg heeft maximaal 6 weken de tijd om op uw verzoek te reageren.

 

 

Meer rechten rond persoonsgegevens

Je hebt, naast het hierboven genoemde recht op inzage, ook recht op:

  • Correctie van jouw persoonsgegevens wanneer er feitelijke onjuistheden in staan.
  • Wanneer het niet gaat over correctie/rectificatie van feitelijke onjuistheden, dan heb je het recht om een eigen verklaring aan het dossier te laten toevoegen.

 

 

Derden

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden zonder daarvoor op voorhand toestemming aan je gevraagd te hebben, of je daarover op passende wijze geïnformeerd te hebben.


Voor verschillende toepassingen werken wij samen met derden. Zo beheren wij onze relatiegegevens in een softwarepakket dat we bij een externe partij afnemen. Daar waar wij samenwerken met externen hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten die borgen dat de betreffende verwerker niets met je data mag doen zonder uitdrukkelijke toestemming van onze kant en dat hij de technische beveiliging van zijn systemen op orde heeft.

 

 

 

Met wie wisselt het meldpunt crisiszorg mogelijk jouw gegevens uit?

Binnen het netwerk rondom het meldpunt kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met de andere organisaties die aangesloten zijn op het meldpunt.

 

Het meldpuntcrisiszorg mag wel jouw gegevens uitwisselen met anderen als dat nodig is voor het behandelen van de melding waarbij sprake is zorgwekkend en zorg mijdend gedrag of een vermoeden daarvan.

Daarvoor hebben wij geen toestemming van jou nodig. Wel informeren wij u zo veel mogelijk van tevoren dat wij jouw gegevens doorgeven. We delen alleen de gegevens waarvan wij het nodig vinden om die te delen met als doel om de juiste hulp voor je in te zetten en/of onderzoek te doen.


Er zijn uitzonderingen wanneer wij je niet van tevoren informeren:

 

Voordat wij besluiten wat wij met de melding doen, vragen we aan enkele organisaties of jij daar al bekend bent. Dat doen wij om te voorkomen dat niet-passende ondersteuning wordt ingeschakeld of dat informatie op de verkeerde plek terechtkomt.


Wanneer het om veiligheidsredenen nodig is kunnen wij ook andere professionals of hulpverleners om informatie vragen zonder je van tevoren te informeren.


Dit kan ook gebeuren wanneer wij denken dat er sprake kan zijn van een gevaarlijke situatie wanneer wij je informeren