Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Privacyverklaring

Algemeen
Het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten en diverse welzijnsorganisaties. Het Meldpunt biedt zowel burgers als professionals een herkenbare, eenduidige, laagdrempelige en 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbare toegang in het geval van crisissituaties. Nadat een melding van een crisissituatie binnenkomt, beoordelen deskundige professionals deze melding en geven opdracht voor het uitvoeren van een crisisinterventies; of ze adviseren, ondersteunen en verwijzen door naar de reguliere zorg.

 

Om deze opdracht goed te kunnen vervullen, verwerken wij persoonsgegevens van met name cliënten, zodat wij een goed beeld krijgen van de situatie waarin ze zich bevinden. Daarnaast wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, (keten)partners en externe relaties. Hierbij vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig en veilig wordt omgegaan met al deze persoonsgegevens die wij verwerken.


Met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens leven wij regels na die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

 

Contactgegevens
Naam: Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Adres: St. Ignatiusstraat 253, 4817 KK Breda

Email-adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Meldpunt Crisiszorg West-Brabant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt met name voor cliënten en biedt een kort overzicht hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Indien u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt omtrent privacy en de bescherming van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Email-adres Functionaris Gegevensbescherming: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De verwerking van persoonsgegevens door het Meldpunt Crisiszorg is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang. We bewaren deze gegevens van cliënt en betrokkenen in een digitaal registratiesysteem. In dit registratiesysteem staan persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Ook staat in het registratiesysteem relevante inhoudelijke informatie voor zover die nodig is om de cliënt goed van dienst te zijn. Denk hierbij aan een korte omschrijving van de hulpvraag.


Verder verwerken we informatie die van belang is voor (keten)partners zodat zij de juiste vervolghulp kunnen bieden; en verwerken we informatie voor verslaglegging en verantwoording.

 

Meldpunt Crisiszorg maakt alleen gebruik van cookies op de website ten behoeve van de optimale werking van de website en verzamelt geen gegevens van u wanneer u onze website bezoekt.

 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Meldpunt Crisiszorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijke verplicht of dan strikt noodzakelijk is. Daarna vernietigen we de gegevens of maken we ze anoniem, zodat ze niet meer zijn te herleiden tot individuele personen. De belangrijkste bewaartermijnen voor persoonsgegevens van cliënten zijn:

  • Persoonsgegevens cliënten bij een crisismelding. Indien geen doorverwijzing/crisisinterventie heeft plaatsgevonden (alleen advies): persoonsgegevens anonimiseren en nog 1 jaar bewaren (i.v.m. verantwoording).
  • Persoonsgegevens cliënten bij een crisismelding. Indien doorverwijzing/crisisinterventie heeft plaatsgevonden: persoonsgegevens 2 jaar bewaren.
  • Registratie m.b.t. klachten: 2 jaar na afhandeling klacht (afsluiten klachtendossier).

U kunt Meldpunt Crisiszorg verzoeken om eerder te vernietigen. Dit verzoek wordt ingewilligd indien er geen belangen voor derden op het spel staan en (zodra) het bedrijfsbelang het toelaat (denk aan gegevens ter verantwoording).

 

 

Hoe gebruiken en beveiligen wij persoonsgegevens?
Het registratiesysteem bevat dus privacygevoelige informatie. Dat betekent dat het persoonsgegevens niet zomaar op te vragen of in te zien zijn door anderen. Meldpunt Crisiszorg gaat zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. Medewerkers hebben toegang tot het registratiesysteem alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Bovendien heeft iedere medewerker bij Meldpunt Crisiszorg vanuit zijn beroep geheimhoudingsplicht.

 

Daarnaast kunnen leidinggevenden (of door hen aangewezen personen) het registratiesysteem inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en klachtbemiddeling, en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.

 

 

Met wie wisselt Meldpunt Crisiszorg persoonsgegevens uit?
Meldpunt Crisiszorg deelt persoonsgegevens:

  • Met organisaties of personen die direct betrokken zijn bij de hulpverlening en alleen als dit noodzakelijk is voor de hulpverlening;
  • Met organisaties of bedrijven die in het kader van onze bedrijfsvoering, hulp- en dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Met hen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om ervoor te zorgen dat zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens kunnen garanderen. Meldpunt Crisiszorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • Met personen en instanties van wie het de taak is om onze bedrijfsvoering, hulp- en dienstverlening te evalueren, te controleren, en/of te toetsen. Deze persoonsgegevens worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden tot personen.
  • Met onderzoeksinstituten voor onderzoek en ontwikkeling van de hulpverlening. Deze persoonsgegevens zijn altijd geanonimiseerd en niet te herleiden tot personen.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. 

 

 

Welke rechten heeft u m.b.t. de persoonsgegevens die wij van u verwerken?

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering, beperken van de verwerking, overdracht, bezwaar tegen de verwerking.

 

Recht op inzage

Iedere persoon, ook een kind van 12 jaar en ouder, heeft het recht te weten welke persoonsgegevens worden verwerkt en om de gegevens in te zien.

Ouders met gezag/wettelijke vertegenwoordigers kunnen inzage krijgen in de gegevens van hun kind tot zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, tenzij het belang van het kind zich daartegen verzet.

 

Wanneer het kind 16 jaar of ouder is, oefent hij/zij dit recht zelfstandig uit en moet hij/zij eerst toestemming geven, voordat ouder(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger(s) de gegevens mag inzien.

 

Het is mogelijk dat wij niet alle gegevens verstrekken. Dit kan bijv. het geval zijn indien privacybelangen van een derde daardoor kunnen worden geschaad. Aan inzage in het dossier/ het ontvangen van een afschrift zijn in de regel geen kosten verbonden. Wel vragen wij u om een identiteitsbewijs. Een afschrift van de betreffende gegevens wordt nooit per post opgestuurd maar dient altijd op kantoor afgehaald te worden.

 

 

Recht op correctie

U mag uw gegevens laten wijzigen. Het gaat hierbij om het wijzigen van feitelijke gegevens. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Indien wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen hebben verstrekt, dan zullen we de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven.

Recht op beperking en verwijdering

 

U mag vragen om het verwijderen van (delen) van uw persoonsgegevens. Bijv. wanneer deze onrechtmatig zijn gebruikt of geen doel meer dienen. Alhoewel Meldpunt Crisiszorg een verzoek tot (gedeeltelijk) verwijderen in principe moet inwilligen, is het niet altijd mogelijk. Voor sommige gegevens zijn we gebonden aan onze zorgplicht ten opzichte van u of anderen. Daarover zullen we u dan informeren.

Indien u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken.

 

 

Recht op overdracht

Op uw verzoek gaan wij de persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen aan u of een andere organisatie van uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien het persoonsgegevens betreft die u zelf actief en bewust heeft verstrekt en de overdracht geen afbreuk doet aan de rechten van anderen.

 

 

Recht van bezwaar

Indien wij gegevens van u verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer een bekende van u bij het Meldpunt Crisiszorg werkt. Misschien heeft u dan liever niet dat uw persoonsgegeven door die medewerker worden ingezien. Hierbij zal een belangenafweging volgen.

 

 

Recht op het indienen van een klacht over gebruik persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht per e-mail indienen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Voordat we een van deze rechten definitief kunnen toekennen, moeten we eerst uw identiteit deugdelijk vaststellen (het overleggen van een identiteitsbewijs). U kunt een verzoek schriftelijk indienen via de eerder vermelde contactgegevens. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk een gemotiveerd antwoord geven, maar uiterlijk binnen één maand na het ontvangen van uw verzoek.

 

Als we uw verzoek niet zomaar kunnen of mogen inwilligen dan kunnen we de termijn als dat nodig is, met nog eens twee maanden verlengen. In dat geval zal Meldpunt Crisiszorg u binnen één maand, na ontvangst van uw verzoek, op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging.

 

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens is op de volgende manieren te bereiken:

Telefonisch: 088 – 1805 250

Per post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

 

Via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 augustus 2019.